Välj en sida

Stora Dalby

Stora Dalby, Kastlösa sn. Några hundra meter öster om byn Stora Dalby, i betesmark gränsande till Alvaret ligger lämningar efter en av södra Ölands större järnåldersbyar. Området består av husgrunder, stensträngar och två gravfält.

Det största gravfältet är beläget ca. 400 meter NO om den nuvarande byn. Det består av 180 synliga anläggningar; runda och rektangulära stensättningar, domarringar, resta stenar, en kvadratisk stenkrets samt två skålgropsförekomster. 13 av gravarna undersöktes vid 1800-talets slut, varav nio av dem innehöll hällkistebegravningar. Inga föremål påträffades i flertalet av dem, men i två av hällkistorna framkom järnsvärd liggande intill kropparna samt lerkärl och järnkniv placerade intill huvudet. De kunde dateras till äldre romersk järnålder, och man kan utgå ifrån att husgrunderna varit i bruk under samma tid.

Det andra gravfältet, beläget strax norr därom, består av 10 runda stensättningar. Husgrunderna uppgår till ett 20-tal och omges av ett omfattande hägnadssystem av stensträngar. Insprängda mellan bebyggelselämningarna finns också enstaka ensamliggande gravar.