Träby borg

Träby borg, Segerstad socken, är belägen ute på alvaret ca. 700 meter norr om Träby by. Den utgör en av öns mest säregna borganläggningar. Den består av tre i NO-SV-liggande ringborgar, huvudsakligen byggda av kalksten. De tre ringborgarnas inre diametrar uppgår till 48-66 meter (den i NÖ), 51-65 meter (den mellersta) samt 38-44 meter (den i SV). Murverket är bäst bevarat i den mellersta anläggningen, i övrigt är murarna rejält utrasade.

Träby borg påminner om öns andra ringborgar genom de husgrunder, idag knappt urskiljbara, som finns innanför murarna. När Rhezelius besökte borgen 1634 var husgrunderna fortfarande distinkta och han kunde räkna till 30 grunder i den nordöstra borgringen, 32 i den mellersta och 14 i den sydvästra.

I den sydvästra av borgarna ligger dessutom de betydligt yngre ruinerna efter ett hemman, Christineborg, som anlades i början av 1800-talet. Under flera år har borgen legat gömd för träd och buskar vilka nu röjts bort. Åter kan man se borgen, som i folkmun kallats den bortglömda borgen.