Välj en sida

Husgrunder Rosendal

På en ganska undanskymd plats i Bödaskogen ligger Ölands bäst bevarade järnåldersby med 14 husgrunder, lämningar efter ett omfattande hägnadssystem och tre gravfält. Genom röjningar har man nu börjat göra området tillgängligt för besökare. I framtidsplanerna ingår uppsättning av informationstavlor vilka skall presentera och levandegöra livet i järnåldersbyn.

Tidigare har seminariegrävningar genomförts vid en ”normalgård” bestående av två husgrunder. Begreppet normalgård används därför att merparten av husgrunderna på öns norra del grupperar sig två och två, med ett boningshus och ett fähus.

Den ena husgrunden är öppen i gaveln och har utgjort byggnad för kreatur, sannolikt får. Den andra husgrunden har en ingång i västra gaveln och fungerade som bostadshus. Detta mätte 22×6 meter och vid undersökningen framkom stolphål, härdar och förvaringsgropar. Vidare påträffades lämningar av innerväggar, alltså har det funnits en inre trävägg innanför de tjocka stenmurarna. Man kunde även konstatera ett 10-15 cm tjockt lager med flygsand, kanske var detta anledningen till att man tvingades att överge gården.

Intill varje gård ligger fossila åkrar, som idag syns som svaga, konkava försänkningar i terrängen. Det finns även tre gravfält vid byn, gravarna består av rösen och resta stenar. Några av gravarna har undersökts. Fyndmaterialet har bestått av keramikkärl, en ornerad läderbit, bronsknappar, pärlor m.m. och har preliminärt kunnat datera gravarna till yngre romersk järnålder-folkvandringstid (ca. 200-550 e.Kr.), d.v.s. att de är samtida med den närbelägna bebyggelsen.