Välj en sida

Degerrörsbacken

Degerrörsbacken, Torslunda socken. Gravfält från äldre järnålder beläget 400 meter VNV om Tävelsrums by. Det består av 30 fornlämningar; runda, rektangulära och oregelbundet formade stensättningar samt en stensträng. De rektangulära stensättningarna är belägna i områdets västra del och övergår österut till runda, vilket kan tyda på att gravskicket förändrats med tiden.

I början av 1800-talet hemsöktes gravfältet av skattsökare sedan ett rykte spridits om att gravarna innehöll guld. Än idag vittnar de många groparna och de uppbrutna hällkistorna om denna otillbörliga plundring. Åtta av gravarna undersöktes vid 1800-talets slut och endast i tre av de återfanns någon form av gravgömma, kanske beroende på den tidigare skövlingen.