Persnäs kyrka

Av den medeltida klövsadelkyrkan återfinns bl. a. ett väl bevarat västtorn med många välvda rum och murtrappor. På södra portalens dörr en dörring. Av korsarmarna, tillbyggda på 1240-talet av Håkan Tannas återstår bl. a. ett kapitäl som ligger i vapenhuset.

Den nuvarande korskyrkan byggdes 1857 av Peter Isberg efter ritningar av C G Blom-Carlsson och A R U Pettersson. Tornet fick behålla sin pyramidformade huv. Sakristian låg tidigare inrymd bakom altaret i östra korsarmen. Vid restaurering 1959 placerades sakristian under norra läktaren. Motsvarande utrymme under södra läktaren gjordes till lektionsrum m.m. Efter detta blev hela östra korsarmen reserverad för koret. 1959 tillkom också västportalen.

I kyrkan finns ett triumfkrucifix från slutet av 1400-talet. En madonna från tidigt 1300-tal. Från ca. 1520 en Maria Magdalena. De båda sistnämnda ingick tidigare i en altaruppsats gjord av And G Wadsten. Vi finner också två helgonskulpturer från 1400-talets mitt. En medeltida mässhake med vackra broderier. Här finns även en gotländsk så kallad paradisfunt från 1200-talets andra hälft, samt en dopfunt från 1890 av öländsk kalksten. I korgolvet ligger en gravsten från 1344.

Predikstolen från 1700 är skulpterad av Swen Jönsson, timglaset är samtida. Altartavlan består av tre tavlor och skildrar de tre stora kyrkliga högtiderna. Den är målad av Hans Fagerström 1960. Den fick ersätta den nyligen omtalade altaruppsatsen av Wadsten från 1782. I denna ingick ett par medeltida träskulpturer vilka härigenom räddades för framtiden. Uppsatsens mitt Wadstens Gethsemane, utbyttes 1890 med en målning, Kristus och Maria Magdalena, gjord av C O Christiernin.

Orgelfasaden från 1758 är av Lars Wahlberg men hans orgel är utbytt. I kyrkan finns två skeppsmodeller. Gambäta från 1877 och barken Passat från 1977.

Kyrkans primklocka är från 1700-talet.

Storklockan är gjuten av Jurgen Putensen 1637. Lillklockan är inköpt från Gårdveda 1823, troligen 1300-tal.

Stigluckorna på kyrkogården är byggda 1802. Enligt en gammal tradition överlevde så få sockenbor digerdöden, att de rymdes stående på en gravsten på kyrkogården. Kallad digerflisa, ligger idag som trappsten utanför södra kyrkdörren.