Halltorps Hage

Naturreservatet Halltorps hage ligger ca. 15 km. söder om Borgholm. Reservatet utgör södra delen av ett sammanhängande bälte med ädellövskog, som sträcker sig från Halltorp upp till Borgholm. Under 1800-talet brukades vissa delar av skogen som slåtteräng, gräs och löv samlades då in till djurfoder. Fram till början av 1900-talet fanns här ett stort bestånd av ek, då skedde också den sista stora avverkningen.

Drygt 1000 stora ekar sågades ner men klokt nog sparades ett 25-tal av de större träden. De gamla ekarna är idag en viktig livsmiljö bland annat för den stora ekbocken och ekoxen. Ekbocken har sin enda kända förekomst i Halltorps hage, medan ekoxen vår största skalbagge finns sparsamt i landets södra ekskogar. Större delen av skogens träd är ganska unga och förutom ek växer här avenbok, alm, ask, lind och lönn.

Markfloran är mycket artrik speciellt under vår och försommar då sipporna breder ut sig i blått, vitt och gult, tätt följda av vårlök, gullvivor och flera arter av orkidéer. Bland blommorna finns också tandrot och skogsbingel.

I området finns många av våra mest kända djurarter bl.a. rådjur, grävling, räv och ekorre. Här finns också den sällsynta långbensgrodan.

Reservatet har ett rikt fågelliv där bofinkar, gärdsmygar, löv- och grönsångare, näktergalar och koltrastar ingår. Bland fåglarna märks också liten flugsnappare, stenknäck och sommargylling. Området har utmärkta och lättillgängliga strövstigar, varav en är spångad fram till de stora ekarna.