Välj en sida

Köpings klint

Köpings klint bjuder besökaren på vacker utsikt över Köpingsviken, men också ett stycke historia. Vid Köping låg under vikingatid en betydande handels- och marknadsplats. Den långgrunda viken var en bra och skyddad hamn och används fram till 1200-talets slut. Då började man bygga större och mer djupgående fartyg, dessa kunde inte segla in i den grunda viken.

Uppe på klinten, ligger ett gravfält som vitnar om platsens betydelse som handelscentra under vikingatid-tidig medeltid. Dessutom visar äldre ritningar att gravarna i samhället varit avsevärt fler, många har tillintetgjorts genom senare tiders exploatering. Gravfältet inrymmer 50 synliga gravar bestående av runda och rektangulära stensättningar, domarringar, block på underliggare (liggande hönor) samt tre jordfasta block som kan ha ingått i nu förstörda domarringar.

Tre av domarringarna undersöktes 1937, alla innehöll brandgravar. Förutom brända ben uppvisade endast en av gravarna fynd, fragment av en kam, som kunde dateras till yngre järnålder.

Gravfältet vårdas och parkeringsplats har iordningställts.