Lilla Horns Löväng

Lövängen i Lilla Horn är en av de få slåtterängar på Öland som fortfarande hävdas genom slåtter och efterarbete. Ängen består av öppna ytor samt partier med skuggiga träd och buskvegetation. I de delar av området som ger skugga växer främst ek, ask och hassel, men även andra träd och buskar. Bl.a. är björkinslaget ganska stort. Som en del av ängens skötsel hamlas träd regelbundet, många av de äldre träden bär spår av tidigare hamling.

Ängen är artrik och växter med skiftande livsvillkor delar på utrymmet, från lundväxter som trivs i skuggan intill träd och buskage, till de som trivs på mer öppna soliga ytor. Under våren blommar blå- och vitsippor i riklig mängd. Sedan kommer försommarängen med gullviva, smörblomma och orkidéer som brudsporre och skogsnycklar. En växt av stort intresse är den späda ögonstenen vilken genom förbättrad skötsel ökat på senare år. Ängen har också en mycket rik svamp- och lavflora varav många arter är rödlistade.

Från tidig vår och fram till midsommar är fågelsången intensiv. Häckar i området gör rödhake, taltrast, stenknäck, gulsparv och gökyta. I reservatet finns också en ornitologisk raritet, halsbandsflugsnapparen.
Lilla Horns löväng ligger ca 30 km norr om Borgholm. Avtagsväg från väg 136 mot Lilla Horn. Två stättor synliga från vägen leder in till reservatet här finns också en liten parkeringsplats.
Källa: Natur & Kultur på Öland, Länsstyrelsen i Kalmar län 2001.