Beijershamns naturreservat

Naturreservatet i Beijershamn är ett paradis för fågel- och naturintresserade och besöks varje år av ett stort antal besökare. Men Beijershamn bjuder också på ett stycke spännande historia vilken berättar om ett hamnbygge som totalt kom att misslyckas. På initiativ av hovstallmästare Beijer, dåvarande arrendator på Ottenby kungsgård startade bygget omkring 1850.Tanken var att konkurrera med Färjestaden om gods- och persontrafiken över Kalmarsund.

Ca. 1857 stod hamnen klar med tillhörande gästgiveri, magasin och stall. Samma år fick man också färjerättigheter. Ganska snart skulle det visa sig att hamnen var felkonstruerad. Vind- och strömförhållanden gjorde att hamnen slammade igen och sjöfarten fick stora problem. Efter ca. 15 år föll hela projektet på grund av penningbrist och dålig planering. Som ett monument över det misslyckade hamnbygget återstår idag bara den två kilometer långa piren ut i Kalmarsund.

Vind och vågor bidrog till en fortsatt uppslammning och har med tiden skapat en unik naturmiljö med en blandning av strandängar, vassar och öppna vattenytor. Genom boskapshållning och röjningsarbeten har man sedan 1980-talet skapat nya förutsättningar till ett rikt fågelliv i Beijershamn.

Till de vanliga häckfåglarna i området hör större strandpipare, tofsvipa, rödbena, gulärla, och sävsparv. Ett utökat bete har också gynnat vadarna vilka ökat kraftigt. I reservatet häckar bl.a. skärfläcka, kärrsnäppa och enkelbeckasin.
Innanför Beijershamn ligger en smal alskog, här häckar ett trettiotal fågelarter, bl.a. mindre hackspett, gransångare och rosenfink. Vissa år har även sommargylling häckat i området.

Beijershamn är inte bara känt för sitt rika fågelliv här finns också Ölands största bestånd av fjärilar, över 600 svenska fjärilsarter har under åren påträffats i området.

Beijershamn är beläget ca. 7 km. söder om Färjestaden. Parkering finns i anslutning till naturreservatet. I området finns fågeltorn, gömsle och uppmärkta stigar.

Källor:
Länsstyrelsen Kalmar Län. 2001. Natur och Kultur på Öland.