Välj en sida

Jordtorpsåsen, Algutsrums socken

JordtorpsåsenJordtorpsåsen är ett naturskönt område på en rullstensås som sträcker sig från Jordtorp i öster till Törnbotten i väster. Åsen som är 5-6 meter hög omges av kärrmarker. Här ligger en nästan sammanhängande rad av järnåldersgravfält. Gravarna är troligen från äldre järnåldern och utgörs av flacka runda stensättningar. Något väster om gravfälten på Jordtorpsåsen ligger Törnbottenåsen. Här finns rester av ett gravfält, delvis undersökt i samband med grustäkt, fynd från förromersk järnålder påträffades.

Till Jordtorpsåsen kommer man bäst från en mindre tvärväg Algutsrum-Långrälla. Parkera kan man göra ca. 400 meter söder om Jordtorps by och gå in i skogen åt sydväst. En vandringsled går mot Borgs hage och Gråborg.