Ventlinge kyrka

Torn och långhus byggda i två etapper under 1100-talet och ca. 1200. 1812 byggdes östra delen. Tornets lanternin byggd 1825. Tornet är ett typiskt försvarstorn och innehåller flera välvda rum och murtrappor. I nedre delen av trappan är stegen trekantiga, lagda så att det är lätt att snubbla. Över trappans ingång i vapenhuset finns ett kastschakt som går rakt upp genom muren, från tornets första våning kunde man sedan försvara sig genom att kasta sten på ovälkomna besökare. Vapenhuset är uppfört 1880 och är ritat av O A Mankell.

Väster om vapenhuset finns en markerad portal vilken sägs vara av samma ålderdomliga slag som nordportalen i Resmo. På norra långväggen finns en kalkmålning från 1400-talet, förställande ett skepp. Möjligen kan det vara S:t Olofs seglats?

Altarpredikstolen från 1870 har en målning av N J Jonsson. En äldre altartavla troligen målad av Eckhoff 1743, föreställer Korsfästelsen. I kyrkan finns också två fint skulpterade stenskivor från 1200- eller 1300-talet. Varav den ena finns inmurad i östra gaveln, den andra placerad på tornvinden. Dessa kan ha ingått i ett par gravmonument.

Dopfunten är tillverkad av Malcom Åkerberg 1969. Primklockan skänkt till kyrkan samma år. En modell av briggen Erik är byggd på 1920-talet.

Storklockan av P & J Mörck är gjuten 1841. Lillklockan 1684 av Michel Bader.