Neptuni Åkrar

Strax norr om Byxelkrok ligger ett 22 hektar stort klapperstensfält. Namnet Neptuni åkrar gav Linné området under sin öländska resa 1741. Under tusentals år har storm och vågor spolat upp sten- och grusmaterial till dessa så kallade strandvallar. När så havet spolat bort de mindre partiklarna finns bara stenarna kvar.

Växtlivet inom klapperstensfältet består av ett fåtal arter bl.a. skorp- och busklavar samt mindre bestånd av backtimjan och gråfibbla. Mest känd har Neptuni åkrar blivit genom sin blåeld vilken gjort området till en favorit bland besöksmålen. Under gynnsamma förhållanden kan blåelden färga strandvallarna i ett böljande blått fält. På lite avstånd kan t.o.m. strandlinjen vara svår att upptäcka då hav och land smälter samman i en blå ton. Blomningstid juni – juli. Området är naturreservat.