Borga hage

Borga Hage eller den s.k. Slottsskogen är ett av Ölands äldsta reservat. Redan 1932 avsattes området som naturreservat. Reservatet är beläget nedanför landborgsbranten mellan Borgholms stad och Solliden. På branten vilar Borgholms slott vilket sätter sin kulturhistoriska prägel på området. Under den period slottet användes till försvar låg här öppna hagmarker med några få ekar och bestånd av hassel. Borgfolket ville tidigt upptäcka fienden varför ingen skog fick skymma utsikten ner mot Kalmarsund.

Större delen av skogens träd är således ganska unga, stora delar är planterade under de senaste 200 åren. Under en period utnyttjades området som betesmark till Borgholms Kungsgård. När betet upphörde började området växa igen till den skog vi ser idag, med inslag av hassellundar och tät buskvegetation. Eken är det dominerande trädslaget. Förutom ek finns här ett stort antal trädsorter representerade, många försedda med murgrönsklädda stammar.

Under tidig vår innan trädens lövverk slagit ut blommar Borga Hage som allra vackrast. Då färgar sipporna marken i blått, vitt och gult. Här finns också den lilla silverviolen (Viola alba). Borga Hage är den enda växtlokalen i hela Nordeuropa. Silverviolen börjar blomma tidigt, redan i mars-april. Till skogens blommor hör även trolldruva och näsrot.

På några ställen i Borga Hage finner vi också den hävdade ängen, bland annat vid Lugnet, en plats som fått sitt namn efter ett gammalt torp. I den vackra skogsgläntan växer många av ängens kända blommor.
Nere vid Kalmarsund i de s.k. sjömarkerna finns inhägnade områden som fortfarande betas och röjs. Genom att nyttja marken har man kunnat bevara den ursprungliga karaktären av betad hagmark. Kanske ett bra exempel på hur Borga Hage såg ut för ca. 200 år sedan.

Borga Hage är också känd för sitt rika fågelliv och bjuder besökaren på ett stort antal sångare. Redan under tidig vår sjunger trastar av olika arter. Hackspetten trivs i de gamla träden och representeras av fyra olika arter. Bland sommarens fåglarna märks bl.a. liten flugsnappare, rosenfink och sommargylling.

Området Borga Hage når man lätt via stigar som utgår från staden Borgholm. Bl.a. vid Strandvägen i stadens sydvästra del. En bra utgångspunkt är också Slottsalvaret och parkeringsplatsen till Solliden, Kaffetorpet. Stigarna i området är väl skyltade och lättillgängliga.