Bebyggelsemiljöer – Den Öländska Radbyn

I tusentals år har Öland varit ett bondeland. Redan under stenåldern började man odla jord och hålla tamboskap. Radbyarna som fortfarande lever kvar på ön, har sina rötter i medeltiden. De öländska radbyarna ligger i “laga läge”. Det betyder att alla byns tomter har sin gräns mot bygatan.

Tomternas bredd mot denna motsvarade gårdens byamål. Kring byn låg sedan åker- och ängsmark vilka fördelades enligt solskifte. Gårdens andel i byn var avgörande för åkermarkens storlek, delar i allmänningar, gemensamma höskördar m.m. Här igenom fördelades också bondens rättigheter och skyldigheter i byn.

Under 1800-talet genomfördes enskifte och laga skifte men detta påverkade inte radbyarna i någon större utsträckning.

[BILD] Bygata Lilla Frö, Resmo socken.

Den vanligaste gårdstypen är den götiska där gårdsplanen omslutes helt av olika byggnader. Den rektangulära tomtens kortsida gränsar mot bygatan. Från bygatan in på gården tar man sig via portskjulet. Här ligger först fägården. Längre in, skild från fägården med staket eller mur ligger mangården.

Under 1900-talet sker stora förändringar i de ölandska radbyarna. Gamla otidsenliga byggnader har efterhand ersatts med nytt, gamla oanvända har rivits ner och lämmnat luckor i husraden. Utanför den gamla gårdstomten står nya och större ekonomibyggnader anpassade till maskiner och djurbesättningar. I dagens byar finns även avstyckade tomter med moderna bostadshus, här bor också många som inte livnär sig av jordbruk.

Trots en omfattande omdaning kan man över hela Öland fortfarande se spår av den ålderdomliga radbyn, även om den är vanligast i söder. På norra delen av ön är bebyggelsen glesare, gårdarna ligger mera enskilt eller i grupp.

[BILD] En så kallad enkel radby Törnbotten, Algutsrums socken. Över hela Öland kan man fortfarande se spår av den ålderdomliga radbyn, även om den är vanligast i söder. På norra delen av ön är bebyggelsen glesare, gårdarna ligger mera enskilt eller i grupp.

[BILD] Dubbel radby Himmelsberga, Långlöts socken. För den som vill uppleva radbyns atmosfär är Himmelsberga att rekommendera. Här finns Ölands bäst bevarade radby vilken rymmer ett museum för allmoge- och byggnadskultur.

[BILD] Kringbyggd gård Folkeslunda, Långlöts socken. Tomtens kortsida gränsar mot bygatan. Från bygatan in på gården kommer man via det s.k.portskjulet. Först ligger fägården. Längre in, avgränsad från fägården med staket och grind, ligger mangården.

[BILD] Fisket har alltid varit en viktig binäring på Öland och grupper av sjöbodar växte upp vid kusterna. De påminner besökaren om fiskets betydelse för ölänningarna under 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Bild från Bruddesta i Alböke socken.