Gärdslösa kyrka

Västra delen av långhuset samt det något yngre västtornet byggdes under 1100-talet. Omkring 1240 tillkom korsarmarna med de vackra portalerna av Håkan Tanna. Ca. 1270 byggdes koret, sakristian tillkom ännu senare. Omfattningen till sakristians dörr har troligen suttit i långhusets portaler under 1100-talet. Unika på

Öland är korets trappgavel och bindningar, troligen står kyrkorna i Söderköping och Skänninge som förebilder.

På 1870-talet ändrades fönstren. I norra korsarmen finns dock ett ursprungligt kvar. Flera av valven lär ha tillkommit i etapper. Under förra hälften av 1300-talet är troligen två konsoller skulpterade. De är rikt smyckade med känslofulla människoansikten. Vi kan också se narr, apa, mångbladig ros och hundtandsornament.
P Isberg byggde västtornets lanternin 1845 utan att ta hänsyn till Alb Törnqvist ritning. Här igenom utraderades tornets alla valv och murtrappor, men genom fasadputsen kan man fortfarande skönja klockvåningens och skyttevåningens skottgluggar.

1958 ersattes den medeltida västportalen till den vi ser idag. Dess omfattning togs tillvara och återfinns nu som altarnisch i bisättningskapellet byggt 1968.

Kyrkan har ett antal kalkmålningar. I norra korsarmen finner vi S Margareta med en drake på armen från 1200-talets mitt. Från 1458 finns bl. a. två apostlar på södra väggen, rankor i södra korsarmenens valv samt i koret, utförda av Magnus Ingelsson. På norra korsväggen, två vapen 1570-tal. I koret en stor svit från 1642 av Peter Bundi. Här finns också scener ur Gamla testamentet, träsnitten i Gustav II Adolfs bibel från 1618, yviga rankor i korsvalvet m.m. And G Wadsten har troligen målat draperiet omkring altaruppsatsen.

Altaruppsatsen från 1764 av Jonas Berggren och And G Wadsten. Den innehåller flera skulpturer med symbolisk innebörd. I mitten Gethsemane, omgiven av Lag och Evangelium.

I kyrkan finner vi också bokstöd från senmedeltid, triumfkrucifix från 1300-talets början. Från samma århundrade kommer en primklocka. Madonna ca. 1500, dopfunt från 1670. Från 1700-talet två brudbänkar (vändbänkar). Predikstolens målning är signerade av Peter Bundins son Jonas 1666. Möjligen ingår även snickerierna. Han har samma år dekorerat kyrkvärdsbänken. Från 1600-talets mitt kommer ett timglas, tillverkat i Lepzig. En modell av regalskeppet Nyckeln är från 1682. Två porträtt, målare Edvard Orm och Ivan Hoflund.

Orgelfasaden är ritad av O A Mankell 1884. Storklockan gjuten 1623 av Berent Bodemann. Lillklockan från 1751 av Joh Fahlsten.

Portarna på kyrkogården, s. k. stigluckor är trolig byggda på 1700-talet. Muren renoverades 1869 och tjuderringar av järn sattes dit så sent som 1903. Två gravhällar i söder är kyrkogårdens äldsta monument, 1200-talets förra hälft. Gravstenar från 1600-talet längst i söder. Ruinen av ett gilleshus och ett bisättningskapell från 1968 finns i väster.

Söder om kyrkan rinner en bäck vilken lär vara Silverbäcken i skalden E J Stagnelius dikt Näcken. Han var född i prästgården ett stycke söder om kyrkan. 200 m. öster om landsvägen vid Tjusby finns ett minneskors troligen från 1200-talet.