Trollskogen (Böda)

Trollskogens naturreservat ligger på Ölands nordöstra spets. Här har Länsstyrelsen iordninggjort ett naturrum, i reservatet finns också informationsskyltar och strövstigar.

Många av skogens träd är mycket gamla, 100-200 år. Krokiga tallar pinade av havets vindar vrider sig i fantasifulla skepnader. Här finns också gran och gamla ekar. Träden utgör viktiga livsmiljöer för insekter och svampar. Skogen innehåller också en rik flora med många hotade och ovanliga arter som ädelkronlav och baltisk malört.

Kulturhistoriska lämningar i Trollskogen

Trollskogens naturreservat inrymmer intressanta kulturhistoriska lämningar från flera olika tidsepoker. Förhistoriska gravar ligger som ett pärlband på äldre strandvallar längs uddens båda sidor. Sammanlagt finns 15 rösen, de största med en diameter på drygt 20 meter. Här finns också 3 stensättningar.

Skyttevärn har grävts i ett av rösena, men finns fr.a. vid östra och västra skansen. Enligt traditionen grävdes de drygt 40 värnen av danskarna år 1452, då de landsteg nordkusten med avsikt att intaga den viktiga örlogsbasen Örbovik (nuvarande Grankullavik).

I områdets södra del löper en ca. 230 meter lång stenmur som anses vara åtminstone från Johan III:s tid (1568-1592). Den är strategiskt placerad på uddens smalaste del och sägs ha fungerat som jaktmur och inhägnat vilt på uddens norra del.

Slutligen finns, på uddens östra strand, vraket efter skonaren Swiks som strandade 1926.