Välj en sida

Blå Rör

Blå RörBlå rör, Köping socken är Ölands största bronsåldersröse. Det kan nås från väg 136 något norr om norra infarten till Borgholm. Röset är 36 meter i diameter och 4 meter högt. Blå rör har undersökts två gånger, 1849 och 1927. Vid undersökningarna av röset framkom fem olika begravningar – tre skelettbegravningar i hällkistor från äldre bronsåldern och två brandgravar från yngre bronsåldern. Röset har alltså använts som begravningsplats under en längre tid. I den ena brandgraven påträffades ett svärd av brons, eventuellt med danskt ursprung, i den andra en bronspincett samt brända ben av människa, men även av hare och fågel.

Intill röset finns ett antal jordfasta stenar med skålgropar, vilka troligen kan sättas i samband med religiösa ceremonier.

I närheten av röset har säkert legat en eller flera gårdar under bronsåldern. Att människor bott här under längre tid kan utläsas av att begravningar förekommit under såväl äldre som yngre bronsålder. Man bör här vid kusten ha levt på en blandekonomi av boskapsskötsel och odling. Fiske och säljakt vid havet har säkert varit en viktig del i människornas ekonomi, liksom jakten i en skog som allt mer började glesna ut till gagn för nya odlingstäppor intill gårdarna.