Köpings kyrka

Köping har haft flera kyrkor varav dagens är den fjärde. Redan under 1000-talet byggdes en träkyrka. I Köping låg en av Ölands viktigaste hamnar under vikingatid.

Vid renovering av kyrkan har man funnit ett 60-tal fragment av målade runstenar, även ytorna mellan linjerna har varit målade. 1000-talets kyrkogård vid den gamla träkyrkan bör ha varit en färgprakt. En del av dessa stenar förvaras nu i kyrkan.

I början av 1100-talet byggdes en mycket stor kyrka med torn i väster. Kor med absid i öster. Delar av nordmuren och kormuren är bevarade och markeras inne i den nuvarande kyrkan med röd sten i det för övrigt gråa kalkstensgolvet.

Under 1200-talet blev den medeltida kyrkan ombyggd till en klövsadelkyrka. Ca. 1240 välvdes denna kyrka i tre skepp. Vid samma tillfälle förändrades låghusets sydportal till en kolonnettportal. Likt nordportalen i Gärdslösa.

Grindstolparna vid kyrkogårdens ingångar är rester av kyrkans kolonner. Flera byggnadsfragment är uppställda vid den nuvarande kyrkans nordsida.

Den medeltida kyrkan ersattes 1805 av en stor och slarvigt byggd salkyrka med torn i väster och sakristia i öster, ritat av Jacob Wulff. Kyrkan revs 1953 men tornet sparades. Den ersattes med den nuvarande, vilken är något mindre. Kyrkan invigdes 1955 och är ritad av Ärland Noreen.

Altartavlan är målad av G Lindblom. Nattvarden, efter en målning i Växjö domkyrka. Ramverket var ritat av J F Åbom och delar av detta står nu i tornet. En äldre altartavla finns på norra väggen målad av Peter Bundi, Golgata. Från ca. 1500 kommer ett triumfkrucifix, övermålningen lär vara yngre. I kyrkan finns också fragment av tre medeltida dopfuntar. Den som används idag är modern. Vid funten finns en målning av Ivan Hoflund från 1913, målad som ett alternativt förslag till en altartavla i Böda kyrka.

Orgelfasaden ritad av J W Gerss 1827. På denna finns några skulpturer från en altaruppsats av Jonas Berggren 1762.

Överstycket till denna altaruppsats står nu i tornet. J A Klos har signerat två ljuskronor med kvinnofigurer, 1723 och 1725.

Storklockan är gjuten 1622 av Bernet Bondeman. Mellanklockan 1969 av M & E Ohlsson. Lillklockan 1686 av Michel Bader.

Nordöst om kyrkan ligger ett kyrkstall. På kyrkogården finns många gravstenar som är medeltida. Utsidan av kyrkogårdsmuren innehåller ett antal tjuderstenar.

En offrerkälla efter S Elav, ett lokalhelgon finns under Köpings klint, intill väg 136 på gränsen till Borgholm. Här finns också ett offerröse.