Välj en sida

Husgrunder vid Möckelmossen, Resmo socken

Husgrunder MöckelmossenEtt besök på Stora alvaret och Möckelmossens husgrunder är ett spännande besöksmål. Alvaret ligger idag helt öde bara ett antal husgrunder vittnar om att det funnits en bosättning här under järnåldern. Under 1960-talet undersöktes husgruppen av forskargruppen Ölands stora alvar.

Den östligaste gruppen av husgrunder består av ett ensamliggande hus samt en grupp grunder försedda med ringmur. I mitten ligger en brunn. Ringmuren är troligen en kreatursfålla till gården. På en strandvall väster om denna husgrupp ligger ytterligare 5 husgrunder. Öster om husgrunderna ligger en våtmark. Ett fåtal fynd framkom vid undersökningen, ett spänne från romersk järnålder eller tidig folkvandringstid samt några järnföremål. Koldateringar visar att platsen nyttjats 200-400 e.Kr. Som bränsle har bosättarna använt buskar från alvaret.

En serie källor rinner upp vid Möckelmossens sydspets vilka är av stor betydelse för alvarsjöns vattenbalans. Intill ett av källsprången finns ett område försett med ringmur, där finns också en brunn nedbruten i berget. Trolig datering vikingatid eller tidig medeltid.

De beskrivna platserna är belägna nära vägen Resmo-Stenåsa. Husgrunderna från äldre järnålder ligger på södra sidan av vägen, ca. 1 kilometer väster om Möckelmossens sydände.