År 1400-1523

Kampen om kungakronan

Borgholms Slottsruin

Att ha en gemensam konung över norden gick bra, men att styras av utländska fogdar ville varken de svenska stormännen eller kyrkans folk. Nya strider om herraväldet i Sverige tog sin början. Konungen, Erik av Pommern, avsätts.

Åter hamnade Öland i händelsernas centrum. Kvar på Borgholms slott satt konungens trogne man, Magnus Gren. Han avstod inte frivilligt slottet och landskapet. I början av 1440-talet belägrades borgen. Vid pingst anlände en väl utrustad flotta till Öland. De största skeppen ankrade vid Kåreholm i Löts socken, de mindre seglade runt ön och löpte in i hamnen vid Borgholm. I slottet rustade man för strid och anfallet blev mycket kraftigt. Magnus Gren hade väntat sig förstärkning av den avsatte konungen, men den uteblev. Slaget var förlorat och han ingick en överrenskommelse med Riksföreståndaren, Karl Knutsson, om att överlämna slottet.

Karl Knutsson tilldelades senare Öland och Finland som pantlän, en ersättning för hans insatser under striderna. Han bosatte sig i Finland och från Öland fick han skatteinkomster och gåvor.

Tvisten om vem som skulle styra riket fortsatte, öppet krig bröt ut 1452. Danska flottan seglade in i Östersjön. Svenskar och danskar drabbade samman i Stockholms skärgård. Danskarna drog sig undan striden men på sin väg söderut skövlade man längs kusterna. Den öländske bonden rustade till försvar. Dansken nådde ölandskusten och försökte landstiga. Ölänningen försvarade sig tappert vilket gjorde att den danska flottan lättade ankar och seglade mot Gotland.

Kriget fortsatte och 1456 kom dansken åter tillbaka till Öland. Denna gång med konung Christian i spetsen. Landskapet erövrades på kort tid och Borgholms slott belägrades. Efter sex veckor var alla ammunition slut och borgen kapitulerade. Danskarna plundrade och tog vad man kunde för att sedan segla vidare till Kalmar. Under några år var danske Christian svensk konung. Uppror och oroligheter följde. Det ödelagda och utarmade landskapet Öland lämnades åt sitt öde.

Christian förlorade makten, men hade fortfarande kvar sitt fäste på Kalmar slott. Sten Sture den äldre, Sveriges starke man, belägrade slottet 1472. På nytt var det i svenska händer, så även Öland. Nu följde några lugna år. Borgholms slott med två socknar gavs till Ivar Axelson, en belöning för hans tjänster under striderna. Axelson var en av Sveriges rikaste och betraktade sina slott som “sina land” utan inflytande av riket.

År 1486 är det åter strid mellan svensk och dansk vid Kalmar. Dansken tog åter herraväldet över slottet vilket belägrades, ammunition och proviant tog slut. Borgen överlämnades till den svenske riksföreståndaren. Borgholms slott återtogs från Ivar Axelson och omringades. För dess herre fanns ingen annan utväg än att fly. Sent en natt smög han tillsammans med sin fru ut genom en lönnport varpå en väntande båt tog dem till Gotland.

Vem skulle bära Sveriges kungakrona? Förhandlingar skedde på ett skepp lagt för ankar i Örahamn (dagens Grankullavik). Sten Sture fick träda tillbaka till förmån för den danske kungasonen Hans som 1497 kröntes till Sveriges konung. Efter många turer fram och tillbaka, tvingades Ivar Axelson att överlämna Borgholms slott till Sten Sture.

Strider med Danmark och Tyskland pågick oavbrutet och några år in på 1500-talet var Borgholms slott åter i danskarnas händer. Under 18 veckor hölls slottet belägrat av svenskarna. Danskarna tvingades till slut att kapitulera och den 25 november 1510 styrdes slottet åter av svenskar. Redan året efter försökte danskarna återta ön och borgen, men slogs tillbaka.

1513 fick Danmark en ny konung, känd under namnet Christian Tyrann. I Sverige blev Sten Sture den yngre riksföreståndare samma år. Fyra år senare möttes dessa herrar med sina arméer, utanför Stockholm. Dansken hären besegrades. Vid återtåget plundrade dansken där man drog fram, så även på Öland. Fyra år senare landsteg danska hären åter på ön. Något motstånd mötte man knappt, landskapet låg plundrat och öde. Snabbt intog man Öland och Borgholms slott. Borgen fick en stark dansk besättning med en befälhavare som styrde över Öland.

1520 avled Sten Sture och Christian utsågs till svensk konung. Vissa villkor ställdes för utnämnandet. Ett av dessa var att Öland skulle återlämnas till Sverige. Löftet infriades 1523, samma år som Gustav Vasa valdes till kung. Därmed hade den period vi kallar medeltid nått sitt slut. Två år senare brändes Borgholms slott ner och Öland införlivades med Kalmar slottslän. Öland var då ett ödelagt och fattigt landskap, vilket det också förblev under lång tid.

Källa: Brunby, A M., Nilsson, B. 1999. ÖKA. Ölands kulturarv.