Hornsjön

Hornsjön är Ölands enda större insjö. Sjön var tidigare en havsvik men snörptes av genom den naturliga landhöjningen. För att vinna mer odlingsbar mark sänktes sjön i början av 1900-talet till ett djup av ca. 1,3 meter. I dag är det största djupet omkring fyra meter.

I sjön har påträffats ett tiotal fiskarter. Bland de talrikaste är mört, abborre och braxen. Här finns även benlöja, sarv, gärs, gädda, sutare, ruda och ål. Via den s.k. Ålkistan har sjön förbindelse med Kalmarsund. Ålkistan användes tidigare i samband med ålfisket, vilket också namnet antyder.

God tillgång på mat gör Hornsjön till en fin fågelsjö, här häckar årligen flera par av skäggdopping. Till de häckande fåglarna runt sjön hör även brun kärrhök och sothöna. En vanlig syn över sjön är skräntärna och fiskgjuse. Rördrom och nattskärrespel kan höras under sena vårkvällar och nätter.

Längs sjöns stränder finns täta lövskogar av ek och ask, i de fuktigare partierna växer även björk och al. Bland fåglarna i skogen är olika arter av sångare vanliga, här kan man lyssna till näktergal, rosenfink , grönsångare, härmsångare och trädgårdssångare. Ett fågeltorn finns vid Hornsjöns västra strand.

Vid sjöstranden i väster ligger också den sägenomspunna Klosterholmen. Enligt vad namnet antyder har denna stenruin länge förknippats med någon form av klosterverksamhet, en teori man idag avfärdar. Det rör sig istället om en medeltida storgård med försvarsfunktion.

Tillsammans med omgivande marker tillhörande Horns Kungsgård är området avsatt som naturreservat. Reservatet bjuder på en rad olika naturtyper och vackra strövstigar med en rik flora, bl.a. åtskilliga orkidéarter. I omgivningarna vid Hornsviken finns även flera fornlämningar. Söder om Kungsgården ligger bl.a. resterna av fyra järnåldersgårdar med tillhörande stensträngssystem.

Hornsjön är belägen på norra delen av ön. Väg 136, ta av mot Löttorp. Efter ca. 4 km. skylt Horn 2. Parkeringsplatser finns.