Välj en sida

Forgallaskeppet

Forgallaskeppet, Böda socken. Norr om Byxelkrok ligger ett gravfält vilket består av ett 40-tal gravar, samt en skeppssättning kallad Forgallaskeppet. Det ligger på krönet av en klapperstensvall vid Neptuni åkrar. Skeppssättningen kan vara svår att se då den är formad av låga kalkstenhällar. Ett antal av rösena är undersökta och skelettgravar med fynd från sen vikingatid har påträffats. I den sannolikt yngsta graven låg den döde utrustad med ett eldbål och en dubbelsidig benkam. Graven var på kristet vis orienterad i öst-västlig riktning. Även barngravar påträffades.