Ölands Stora Alvar

Stora delar av Ölands yta upptas av alvarmark, närmare bestämt en fjärdedel. På de norra och mellersta delarna av ön finns en rad mindre alvar. Här återfinns bl.a. Karums alvar, Slottsalvaret, Alböke alvar, Västeralvaret och Byrums alvar. Det största området är emellertid Stora alvaret på södra delen av ön. Här breder den vidsträckta heden ut sig över ett område som är ca. 4 mil långt och 1 mil brett, vilket utgör omkring en fjärdedel av Ölands totala yta. Stora alvaret är därmed världens största alvar. Storleken och den långvariga betningen gör också Stora alvaret unikt, vars fulla motsvarighet inte finns någon annanstans i Europa. Från och med 2001 är Stora Alvaret även en del av Världsarvet och Södra Ölands odlingslandskap.

[BILD] Väg ut mot alvaret i Södra Kvinneby

[BILD] Väg ut mot alvaret i Södra Kvinneby

Växter och djurliv

Namnet “alvar” sägs komma från ordet “alv”, den obrukbara jorden under matjordstäcket. Alvaret förknippas ofta med bara kalkhällar och torra marker, men här möts man av en mängd olika naturtyper. Från de torra och nästan kala hällmarkerna är det sällan långt till grunda alvarsjöar och praktfulla orkidéängar. På de karga alvarmarkerna finns en mängd växtarter, vilka under årtusenden utvecklat sinnrika system för att motstå både kyla, frost och svår torka. Alvarets säregna växtvärld innebär också att det finns en speciell djurvärld med flera sällsynta arter, framförallt insekter.

[BILD] Alvarsblommor på Ölands Stora Alvar

Alvaret bjuder på ett rikt fågelliv där många arter funnit sin rätta livsmiljö och är starkt förknippade med alvart. Sånglärkan t.ex. de öppna markernas fågel, som sjunger över alvaret från tidig vår till sen höst. Ängspiplärkan, är också en för alvaret typisk fågel. Ljungpiparen, är en annan bekant, ölänningens egen alvargremla som det sjungs om i “Ölandssången”. Här finns storspoven som flyger i vida ringar över heden med ett vittljudande rop. Bland alvarets fåglar märks också stenskvättan som gärna häckar i alvarets stenmurar. I den lite högre vegetationen bland buskar och snår håller buskskvätta och törnskata till. Vid alvarets fuktiga marker häckar bl. a. strandskata, rödspov och svarttärna. Här finner vi även tofsvipa, en karaktärsfågel för Öland. Under hösten gästas alvaret av mera sällsamma gäster, tranorna, som på sin väg söderut mellanlandar på ön för att söka näring och kraft innan de lämnar landet.