Möckelmossen

Möckelmossen är Stora Alvarets största sjö och tillhör ett av södra Ölands stora besöksmål. Till skillnad från vätarna håller alvarsjön öppet vatten året om. Vattenytans storlek varierar däremot kraftigt mellan olika årstider. Under våren och snösmältnigningen, eller efter kraftiga höstregn kan arealen i Möckelmossen uppgå till ca 30 hektar. Under sommarens torrperiod är däremot stora områden helt torrlagda.
Möckelmossen på Ölands Stora Alvar

Våtmarkens läge mitt ute på det öländska alvaret utan odlingsbar mark i närheten har gjort att mossen aldrig blivit utdikad. En serie källor rinner upp vid Möckelmossens sydspets vilka är av stor betydelse för alvarsjöns vattenbalans. Avrinningen sker åt nordost till Östersjön, via Frösslunda alvar, Frösslundamossen och Frösslundabäcken. Under sommarperioden sker ingen avrinning, men stora mängder vatten avdunstar.

[BILD] Frösslundabron vid Möckelmossen på Ölands Stora Alvar
[BILD] Gammal valvbro över Frösslundbäcken

I mossens djupaste delar har videbuskage brett ut sig likt små öar. Kring dessa växer bladvass, sjöfräken och bunkestarr. Kransalger och strandpryl är växer som kan ses i de öppna vattenytorna. Kanterna runt mossen domineras av blåtåtelfuktängar och smala starrbårder. Under många år utan betesdjur i området tilläts buskar och träd att vandra in vilket påverkade fågellivet i mossen. Genom boskapshållning och röjningsarbeten har man sedan 1997 skapat nya förutsättningar till ett rikare fågelliv i och kring Möckelmossen. Häckfåglar som ökat i antal sedan 1997 är bl. a. större strandpipare och rödbena. Flera häckfåglar har också tillkommit under dessa år, gråhakedopping, brunand, vattenrall, rörhöna, strandskata och storspov.

Till områdets bofasta invånare hör också tofsvipa, enkelbeckasin, ljungpipare, sten- och buskskvätta. Under september och oktober besöks Möckelmossen av ett stort antal flyttande tranor som övernattar här på sin väg söderut.
Runt mossen breder Stora Alvaret ut sig och här finns nästan alla de alvartyper som man kan hitta på ön. Från den kala hällmarken till områden beväxta med enebuskar och ölandstok. Här finns också de för Öland så typiska växterna, ölandssolvända och bergsskrabba.

Läs mer om alvaret under länken “Ölands Stora Alvar“.
Se även Fornlämningar och “Husgrunder Möckelmossen”.

Källa: Natur & Kultur på Öland, Länsstyrelsen i Kalmar län 2001.