[ STARTSIDAN ] [ ARKIV MÅNADENS SOCKEN ]

 

Månadens socken

Smått och gott om Sandby

Sandby socken är den nordligaste av sydöstra Ölands så kallade alvarsocknar. Här börjar Stora Alvaret att breda ut mot söder, ett område som är ca. 4 mil långt och knappt en 1 mil brett. Socknen gränsar i norr mot Gårdby, i väster mot Torslunda och Vickleby, samt Stenåsa i söder. I öster når socknen ner till Östersjön med vidsträckta, öppna sjömarker. Den odlade marken uppgår till cirka 850 hektar. Stora delar av socknens yta upptas av alvar och sjömarker, intill östra landsvägen finns också ett mindre skogsområde. Socknen är en del av världsarvet "södra Ölands odlingslandskap".

Jordbruket är socknens viktigaste näringsgren. Rationaliseringen inom jordbruket har dock inneburit att många bruksenheter slagits samman till större enheter. Sedan mitten på 1900-talet har antalet gårdar minskat med mer än hälften. Idag bedrivs ett modernt jordbruk med hög mekanisering, med bland annat specialodlingar och mjölkproduktion.

Fisket har aldrig varit någon större näring, däremot var husbehovsfisket av betydelse för att dryga ut försörjningen under äldre tider. Under en period förekom även bottengarnsfiske för ålfångst. Minskade ålfångster innebar att bottengarnsfisket upphörde.

På sockengränsen mot Gårdby finns bland annat sporthall, förskola, fritidshem och skola med upptagningsområde från Norra Möckleby i norr till Segerstad i söder. Inom socknen finns en rad föreningar vilka bedriver sin verksamhet tillsammans med Gårdby socken. Nämnas kan Sandby-Gårdby Hembygdsförening som är ägare till en liten hembygdsstuga väster om Gårdby kyrka. Föreningen vårdar även en gammal högsulelada som en gång tillhört Sandby prästgård. I ladan förvaras gamla jordbruksredskap och bruksföremål från gångna tider.

     
Sandby kyrka  
Sandby kyrka   En av runstenarna på Sandby kyrkogård
     
 
Sandby borg   Dröstorps ödeby
     

Kyrkan
En ljus och rymlig salkyrka med trätunnvalv och rundbågiga fönster. I öster en tresidig utbyggnad och ett torn med spetsig spira i väster. Kyrkan är byggd 1860 av Peter Isberg efter J F Åboms ritning. Under golvet ligger grundmurarna till den medeltida klövsadelkyrkan.

Dröstorp ödeby
Dröstorp ödeby är ett bra exempel på det fattiga 1700-talet. Ölands befolkning ökade då så intensivt att åkerjorden inte räckte till för att ge mat åt alla. De sämst ställda vilka saknade både jord och arbete tvingades därför att söka sin försörjning på alvarets magra och knappa jordar. Som besökare kan man fortfarande vandra fram genom den gamla fägatan, här ligger även brunnen med brunnsvippen. Vatten har ju i alla tider varit en viktig förutsättning för mänsklig bosättning. Kvar finns också ruinerna av de kalkstensbyggnader som en gång hyste gårdarnas djur.

Runstenar
På Sandby kyrkogård står två runstenar, troligen ristade av samme mästare. Den ena återfanns vid kyrkans västra ingång, den andra i koret. Dessa båda stenar kan ha varit gavelhällar till en så kallad Eskilstunakista, en typ av hällkista av sten vilka förekom vid begravningar runt 1000-talet. Öster om den ödelagda alvarbyn Dröstorp finns en runsten kallad "Björnflisa". Den står 800 meter nordost om ödebyn och nära det nordvästra sockenhörnet.

Fornlämningar
I Sandby finns gott om historiska minnesmärken från sten- brons- och järnålder. Inom socken finns det ca. 220 stycken fasta fornlämningar. Många belägna på Litorinavallen och Ancylusvallen som löper längs östra landsvägen. Även ute på alvaret eller i de så kallade sjömarkerna finns förhistoriska lämningar. Från socknen kommer också ett antal fynd, upphittade vid arkeologiska undersökningar eller vid arbete i jorden.

En och en halv kilometer norr om Ekelunda och 1,3 km ÖSÖ om ödebyn ligger gravröset "Tornrör". Röset är 11 meter i diameter och 1,7 meter högt med en kallmurad kantkedja av kalksten i tre skift. Ute på Stora Alvaret i sydost nära sockengränsen mot Stenåsa finns ett kilometerlångt stråk med åtta rösen samt större stensättningar. I områdets norra del ligger "Saljerör" vilket är det största med 20 meter i diameter. Ingen av de övriga gravarna understiger tio meter. Sannolikt har alvaret använts som gravplats vid olika tillfällen under bronsålder och järnålder.

Frösslundatäkten, gravfält beläget på sockengränsen mellan Sandby och Stenåsa. Det kilometerlånga gravfältet inrymmer drygt 120 gravar, bestående av rösen, stensättningar av olika form, treuddar, domarringar, rektangulära stenkretsar, resta stenar och hällkistor.

Sandby borg
Från östra landsvägen leder en slingrande brukningsväg över alvaret ner till borgen som ligger endast 40 meter från stranden. Den ligger på en förhöjning och har en diameter av 92x66 meter. Dess läge är särpräglat, murfoten i sydost ligger knappt 1 meter över havets medelvattenstånd. Borgen är försedd med två portar, en mot havet samt en port i norr. Inuti borgen finner man en jämn förhöjning vars yta ligger ca. 3 meter över havet. I området finns också flera gravar och husgrunder.

Kvarnar
Under 1820-talet fanns i Sandby socken 51 kvarnar. Vid en inventering 1991-92 var kvarnarnas antal fyra stycken.

Mer om Sandby hittar du under länkarna Sevärdheter och Fornlämningar i menyn till vänster. Se även Ölands kyrkor.

Källor:
Natur & Kultur på Öland, Länsstyrelsen i Kalmar län 2001.
ÖKA, Ölands Kulturarv, 1999
Sandby-Gårdby Hembygdsförening, P-Å Johansson. www.sandby-gardby.nu/

[ STARTSIDAN ] [ ARKIV MÅNADENS SOCKEN ]

 

 

Länkar med anknytning till
Sandby socken
 
Sandby-Gårdby Hembygdsförening
 
 
 

 

© olanningen.com 2005-2006