[ STARTSIDAN ] [ ARKIV MÅNADENS SOCKEN ]

Månadens socken

Smått och gott om Persnäs

Persnäs socken sträcker sig över Öland från kust till kust. I norr gränsar socknen till Källa och i söder till Föra. Västra kusten består av en brant klippkust mot Kalmarsund, uppe på landborgen ligger alvaret som mot öster övergår i lundar och åkrar. I sydväst möter alvaret Knisa mosse. Kusten i öster är flack med långa uddar och grunda vikar.

Jordbruket och stenindustrin har sedan länge varit socknens viktigaste näringsgren. Gemensamt med socknarna i norr har stenhanteringen i Persnäs pågått i flera hundra år. Den första mekaniska stenindustrin på ön anlades i Persnäs och Sandvik 1867, Ölands Mekaniska Stenindustri.

Jordbruket gör inga större avvikelser från det nordöländska jordbruket i allmänhet. Gårdarna drivs i de flesta fall som familjejordbruk och många små gårdar har slagits samman. Bebyggelsen förändras, gamla omoderna och trånga gårdsbyggnader rivs och ersätts med nya större ekonomibyggnader vilket dagens maskinpark och större djurbesättningar kräver.

Dagvaruhandel och bensin finns i Sandvik, butiken är också ombud för Svenska Spel, Systembolag och Apotek. I hamnområdet finns ett café med vacker utsikt över fiske- och gästhamnen. Här ligger också Sandviks Fisk och Gatukök, med rökt och färsk fisk, kaffe och matservering.

Södviks by är ett bra exempel på en gammal nordöländsk by med ladugårdarna sammanbyggda längs bygatan. Här finns även skola, gästgiveri, bageri, bussbolag och möbelaffär.

Södviks gästgivaregård har anor från 1700-talet och kanske ännu längre. Under sin öländska resa besökte Carl von Linné gästgivaregården och skriver i sin dagbok den 12 juni 1741: Så snart vi observerat (haft omsorg om) vårt protokoll om morgonen reste vi ifrån vårt släta nattrum i Södvik åt Persnäs prästegård dit vi allenast hade en fjärdingsväg...

I Södviks bageri finns konditorivaror, livsmedel, pizza m.m. Ute- och inneservering. Bussbolaget Silverlinjen kör bl. a. turer Stockholm-Öland. Södvikskolan har förskoleklass och årskurs 1-6.

I socknen finns campingplats, bo på lantgård, stug- och rumsuthyrning. Legenäs gård säljer kravgodkända grönsaker och kött från den egna gården. Inom socknen finns också ett antal verksamma konstnärer och hantverkare.

     
Persnäs Kyrka   Skurkvarnen vid Jordhamn
Persnäs kyrka   Skurkvarnen vid Jordhamn
     
Knisa mosse   Sandviks kvarn
Knisa mosse   Sandviks kvarn
     

Kyrkan
Av den medeltida klövsadelkyrkan återfinns bl. a. ett väl bevarat västtorn med många välvda rum och murtrappor. Den nuvarande korskyrkan byggdes 1857.
Mer om kyrkan i Persnäs finns under länken Ölands kyrkor i menyn till vänster.

Sandviks hamn och Stenindustrin
Under 1800-talet var det brist på bra hamnar längs den öländska kusten vilket hämmade utvecklingen för stenindustrin. Abraham Ahlqvist skriver redan 1822: De hamnar som på land- och sjökartor är upptecknade, förtjena icke detta namn. De hamnar som fick godkänt var Böda och Källa hamn.

Det var en stor uppgift för Persnäsborna att i slutet på 1860-talet bygga en hamn. Inte minst att få tillstånd alla de dagsverken som behövdes för att hamnbygget skulle kunna genomföras. Detta löstes i en kombination av tvång och avlönat arbete. Sommaren 1870 sattes hamnbygget igång vilket inte förlöpte helt friktionsfritt med det frivilliga arbetet.

På hösten 1873 var hamnen emellertid klar, men redan kommande vinter den 9 februari 1874 drabbades Öland av en förödande storm, vattnet steg upp mot tre meter över normalt vattenstånd och skadade hamnen svårt.

För stenindustrin på norra Öland var hamnen i Sandvik ett betydande tillskott, men det ekonomiska utfallet 1871-1887 visade att hamnen inte var något lönsamt företag. Kostnaden för hamnbygget, reparationer och för lite inflöde i hamnavgifter visade på ett underskott. En viktig inkomstkälla var dock ett flertal stadsanslag. Trots alla besvärligheter under många år utvecklades hamnen positivt och genom årens lopp har ett 60-tal skutor varit hemmahörande i hamnen. Trafiken med lastfartyg pågick ända fram till 1960-talet, numera går alla transporter på lastbil. Idag är Sandviks hamn en omtyckt gästhamn.

Under 1900-talet växte åtskilliga stenindustrier fram i samhället och Sandvik blev utskeppningshamn och centralort för stenexporten. Stenindustrin behövde arbetskraft både i bergsbrotten och på industrigolvet. Många är de sockenbor som arbetat inom stenindustrin, vilket också talar om en lång tradition och stor yrkesskicklighet. Ölandssten AB är idag det enda kvarvarande stenföretaget i Sandvik.

Kvarnar
Vid den senaste kvarninventeringen genomförd 1991-92 var kvarnarnas antal i Persnäs socken, 17 stycken.

Sandviks kvarn
Sandviks kvarn är den största holländska kvarnen på Öland och räknas också som norra Europas största väderkvarn. Väl synlig på långt avstånd har den blivit ett landmärke och symbol för Sandvik. Kvarnen är 7 våningar hög och vingarna mäter hela 24 meter. Holländaren är byggd i Vimmerby 1856 och stod under 1880-talet ganska förfallen och oanvänd. År 1885 köptes kvarnen av den driftige fabrikören på Ölands Mekaniska Stenindustri som lät flytta den till Sandvik. Här skulle han bedriva kvarnrörelse i större skala med goda utskeppnings möjligheter från den närbelägna hamnen.

Under årens lopp har kvarnen haft en rad olika ägare. 1955 köptes kvarnen av Åkerbo Hembygdsförening som utförde en omfattande renovering. 1964 arrenderades kvarnen ut och blev restaurang. Under åren har verksamheten runt kvarnen växt och nu finns här ytterligare en restaurang, café, bageri, minigolfbana m.m.

Persnäs skol- hembygdsmuseum
Persnäs hembygdsförening är ägare till ett skol- och hembygdsmuseum där besökaren bl. a. kan få en inblick i forna dagars fiske, skomakeri, vävning och bokbinderi. Här finns även en gammal skolsal bevarad, en gammal affärsinredning och ett finrum. Byggnaden som idag är museum var en gång fattigstuga men blev senare skola.

Hembygds-muséet i Lundeby är öppet 26 juni till 14 augusti alla dagar kl. 13.00 - 16.00.

Jordhamn
Några kilometer norr om Sandvik ligger Jordhamn, här står Ölands enda bevarade vinddrivna skurkvarn. Intill kvarnen finns lämningar av äldre kreatursdrivna skruvandringar. Mer om skurkvarnen i Jordhamn under länken sevärdheter i menyn till vänster.

Jordhamnsalvaret är ett av de större alvaren på norra Öland. De öppna och karga landskapet har stora natur- och skönhetsvärden, med bland annat flera sällsynta växter. Något norr om Jordhamn ligger ett antal raukar, dock inte lika kända som Byrums raukar.

Gillberga
Gillberga by har en välbevarad bymiljö där de äldsta byggnaderna är från tidigt 1800-tal. Ute på alvaret står också ett par väderkvarnar.

Lilla Horns löväng
Ängen är artrik och växter med skiftande livsvillkor delar på utrymmet, från lundväxter som trivs i skuggan intill träd och buskage, till de som trivs på mer öppna soliga ytor. Under våren blommar blå- och vitsippor i riklig mängd. Mer om Lilla Horns Löväng under länken sevärdheter i menyn till vänster.

Knisa mosse
Knisa mosse är en av Ölands få orörda våtmarker. Allt sedan 1600-talet har utdikningen gått hårt åt denna naturtyp. Redan under 1930- talet blev delar av mossen naturreservat och ingår idag även i Natura 2000, vilket betyder att området är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. De ca 150 hektar stora reservatet är mest känt för sitt rika fågelliv, ca 50 olika fågelarter häckar inom området. Mer om Knisa mosse under länken sevärdheter i menyn till vänster.

Fornlämningar
Bland fornlämningarna kan nämnas ett gravfält som är beläget på Rörbacken i Persnäs, de mäter ca 325x100 m. Gravfältet ligger på en ås betydligt högre än den annars så flacka omgivningen. Området rymmer närmare hundra gravar. I omgivningarna finns även husgrunder som tyder på en bebyggelse under järnåldern.

Längs den västra delen av naturreservatet vid Knisa mosse finns en del gravar från järnåldern och i sydost ligger ett järnåldersgravfält med 45 anläggningar vilket visar att platsen varit intressant redan under järnåldern.

Källor:
Natur & Kultur på Öland,
Länsstyrelsen i Kalmar län 2001.
ÖKA, Ölands kulturarv 1999.
Persnäs socken, I stenriket. K. Lundgren 1997.

[ STARTSIDAN ] [ ARKIV MÅNADENS SOCKEN ]

 

Länkar med anknytning till
Persnäs socken
 
Sandvik, Södvik & Persnäs med omnejd
 
Vill du synas här länka till www.olanningen.com
 
 
 
 
 
 
 
 

© olanningen.com 2005-2008