[ STARTSIDAN ] [ ARKIV MÅNADENS SOCKEN ]

 

Månadens socken

Smått och gott om Gårdby

Gårdby socken gränsar i norr till Norra Möckleby, i väster till Torslunda och i söder till Sandby. I öster når socknen ner till Östersjön endast via en 280 meter lång kuststräcka. I socknens västra delar finns stora skogsområden där björk är det dominerande trädslaget men här förekommer även inslag av ek, asp, al och hassel. Området innehåller också en del planterad granskog. I socknens sydvästra del bryts skogen av ett litet stycke alvar. Den bäst åkermarken finns i öster med stora arealer bördig åkerjord. Gårdby socken är en del av världsarvet "södra Ölands odlingslandskap".

Jordbruket är den dominerande näringsgrenen. Det bedrivs effektivt med moderna maskiner och redskap. Förutom de traditionella odlingarna förekommer även specialgrödor som t.ex. gurkor och bruna bönor. En ny gröda och inkomstkälla är odling av nypon. De allra flesta gårdarna har också mjölkproduktion.

När järnvägen kom till Gårdby 1909 växte ett nytt samhälle upp runt stationshuset och nya verksamheter kom igång norr om den gamla Gårdbybyn. En kvarn flyttades hit från Tveta, det byggdes två affärer och ett mejeri. Från Norra Sandby flyttade en smed sin verksamhet till Gårdby där han byggde upp en ny smedja med bostadsdel. Samtidigt byggdes nya bostadsfastigheter på båda sidor om landsvägen och i det lilla stationssamhället kom att finnas en rad hantverkare inom olika yrkesområden.

Järnvägen lades ner 1961 och efter ett antal år revs stationshuset. Samma öde gick kvarnen tillmötes vilken förlorade sin praktiska betydelse då varje gård skaffade sin egen gröpkvarn. Kvar finns smedjan som blivit en del av den bilverkstad som numera finns i det gamla mejeriet.

Under senare år har nya villaområden vuxit upp och nya verksamheter har tillkommit bl. a. Eksgården belägen intill östra landsvägen snett emot Gårdby kyrka. Eksgården är en gammal kringbygd ölandsgård som varsamt renoverats och här finns idag värdshus, galleri, hantverkarbod, rum och konferensanläggning. Gården är anpassad för rörelsehindrade.

I socknen finns också Gårdby Buss, ett bussföretag som ordnar allt som har med resor att göra. Från skolskjutsar, skolresor och egna researrangemang. I Sandgårdsborg på sockengränsen till Sandby socken finns skola, förskola, fritidshem och sporthall.

Föreningarna i socknen bedriver sin verksamhet tillsammans med Sandby socken. Till dessa hör bland annat Sandby-Gårdby Hembygdsförening som är ägare till den kvarn som står väster om Gårdby kyrka. Den flyttades hit från Norra Möckleby i mitten på 1960-talet. Intill kvarnen ligger också hembygdsstugan som flyttades hit från fastlandet 1978. Föreningen vårdar även en gammal högsulelada belägen i Sandby socken, ladan har en gång tillhört Sandby prästgård och här förvaras gamla jordbruksredskap och bruksföremål från gångna tider.

     
Gårdby kyrka   Runsten Gårdby kyrkogård
Gårdby kyrka   Runsten Gårdby kyrkogård
     
Kvarnen och hembygdsstugan   Eksgården
Kvarnen och hembygdsstugan   Eksgården
     

Kyrkan
Den nuvarande kyrkan uppfördes 1841 efter ritningar av Th Edberg. Den ersatte då en liten absidkyrka med försvarstorn från 1200-talet. Läs mer om Gårdby kyrka under länken Ölands kyrkor i menyn till vänster.

Fornlämningar
Inom sockengränsen finns ca 140 fasta fornlämningar i form av stensättningar, resta stenar, husgrunder och rösen. På sandheden norr om Gårdby ligger ett gravfält innehållande ett 50-tal gravar. Både brandgravar och skelettgravar förekommer. Gravfältet undersöktes på 1890-talet, vilket gav fynd från förromersk och äldre romersk järnålder. Bland fynden märks smycken, lerkärl, vapen och redskap. Ytterligare ett stort gravfält ligger på höjden söder om kyrkan.

På Gårdby kyrkogård står en runsten med texten: Härtrud reste denna sten efter sin son Smed, en god dräng. Halvboren, hans broder sitter i Gårdarike. Brand högg rätt, därför kan man tolka. Vikingatidens Gårdarike utgörs idag av Ryssland.

Kvarnar
Under 1820-talet fanns i Gårdby 38 kvarnar. Vid en senare kvarninventering 1954 var alla borta. Tack vare hembygdsföreningen och återuppbyggnaden av den rivna kvarnen från Norra Möckleby kan man åter glädjas åt en stubbkvarn inom sockengränsen.

Källor:
Natur & Kultur på Öland, Länsstyrelsen i Kalmar län 2001.
ÖKA, Ölands Kulturarv, 1999.
Sandby-Gårdby Hembygdsförening, P-Å Johansson. www.sandby-gardby.nu/


[ STARTSIDAN ] [ ARKIV MÅNADENS SOCKEN ]

 

 

Länkar med anknytning till Gårdby socken
 
Eksgården
Sandby-Gårdby Hembygdsförening
Gårdby skola
Gårdbybladet
 
 
Vill du synas här? Länka till www.olanningen.com

 

© olanningen.com 2005-2006