[ STARTSIDAN ] [ ARKIV MÅNADENS SOCKEN ]

Månadens socken

Smått och gott om Egby

Med en yta av 1194 hektar är Egby Ölands minsta socken. Socknen har fyra byar, tre av dessa ligger på östra landborgen, en låg grusås skapad av Litorinahavet. Egby och Sandby byar har under 1900-talet vuxit samman och har idag en sammanhängande bebyggelse med välbevarade mangårds- och ekonomibyggnader från 1800-talet. Bebyggelsen runt kyrkan består både av äldre och nytillkommen bebyggelse. Från de båda byarna går sjögator ner mot Östersjön där det finns ett antal sjöbodar. I södra delen av Sandby finner vi även en stubbkvarn.

Något i nordost ligger Ytterby och mot Lötgränsen i norr, byn Laxeby. Den mesta åkermarken återfinns på båda sidor om Litorinavallen. Odlingslandskapet är öppet med välbevarade skiften där de långsmala ägorna delas in av stenmurar.

Jordbruket är den dominerande näringen och några större turistmål finns inte. För den besökande kan socknen ändå bjuda på såväl kultur- som naturupplevelser. Nämnas kan sjömarkerna i öster vilka fått sin karaktär genom långvarig markanvändning. Örtrika, fuktiga gräsmarker dominerar vegetationen. Fågellivet är rikt med ett stort antal häckande vadarfåglar. Egby sjömarker är Natura 2000-område.

I västra delen av socknen ligger ett skogsområde med lövrika slåtterängar vilka räknas till de finaste på Öland. I Egby ängar finns bl. a. flera arter av orkidéer och under våren när sipporna blommar färgas marken i blått, vitt och gult.

     
Egby kyrka   Altaret inne i absiden
Egby kyrka   Altaret inne i absiden
     
Bymiljö Egby   Bymiljö Ytterby
Östra landsvägen genom Egby   Bebyggelsmiljö Ytterby
     

Kyrkan
Kyrkan är den minsta på Öland. Av den medeltida absidkyrkan som byggdes på 1100-talet är spåren få. Sitt nuvarande utseende fick kyrkan 1818. Altaret från medeltiden som finns inne i absiden har korsmärkt skiva och är det enda på Öland som bevarats i ursprungligt skick.

Kvarnar
Enligt den senaste kvarninventeringen utförd 1991-92 fanns inom socknen två väderkvarnar. År 1822 var antalet 29 stycken och år 1954 var antalet nere i fyra stycken.

Fornlämningar
Fynd av stenyxor och flintbitar som hittats vid jordbruksarbetet tyder på mänskliga aktiviteter redan under stenåldern. Från bronsåldern kommer bl. a. en dolk i brons, några halsringar och svärdsklingor. I socknen finns även flera husgrunds- och stensträngsområden från äldre järnåldern.

Källor:
Natur & Kultur på Öland,
Länsstyrelsen i Kalmar län 2001.
Ölands väderkvarnar - kulturhistorisk analys,
Kalmar läns museum 2001.
http://www.algonet.se/%7Elsj/egby.htm

Mer om Egby kyrka se under Ölands kyrkor i menyn till vänster

[ STARTSIDAN ] [ ARKIV MÅNADENS SOCKEN ]

 

 

 

Länkar med anknytning till
Egby socken
 
Egby socken
 
 
 
 
 

© olanningen.com 2005-2006