[ STARTSIDAN ] [ ARKIV MÅNADENS SOCKEN ]

 

Månadens socken

Smått och gott om Alböke

Alböke socken ligger ca. 1 mil norr om Borgholm och har en yta på ungefär 3.935 hektar. Socknen har en ca. 7,5 km lång kuststräcka i väster mot Kalmarsund. Hela västra sidan domineras av det karga och öppna alvaret. I vissa delar finns dock en del odlad mark. I öster når socknen ner till Östersjön via en ca. 900 meter bred kil mellan Föra socken i norr och Löt socken i söder.

Socknen består av 14 byar samt ett antal ensamgårdar. De största byarna och den huvudsakliga jordbruksbygden finner vi i inlandet mellan alvarmarken i väster och de mindre bördiga markerna i öster. I inlandet och mot sydost finns en rad våtmarker. Bärmossen, Norra mossen och Skärmossen samt de nu utdikade Bromossen, Lång- och Bremossen. Strax öster om Äleklinta ligger Vakmossen också den utdikad och torrlagd.

Jordbruket är och har alltid varit socknens viktigaste näringsgren, dock har de senaste årens snabba förändringar inom jordbruket inneburit att många bruksenheter slagits samman och antalet aktiva jordbrukare minskat. Längs kusten i väster finner vi också rester efter en rad stenbrott vilka tillsammans med fisket varit en viktig näringsgren. Vi finner också rester efter ett antal kalkugnar, både på alvaret och nere vid Kalmarsund. På alvaret väster om Alböke kyrka finns fortfarande ett stenbrott där det bryts kalksten.

Intill väg 136 vid Ormöga finns bensinstation och under sommaren även en servicebutik. Stugor och lägenheter finns att hyra, bland annat i Äleklinta, många med vacker havsutsikt. I socknen finns också ett antal företagare verksamma inom hantverk och service.

Alböke tillhör inte de mest fornlämningsrika socknarna på Öland men har ändå ett stort antal i förhållande till sin ytan. Många belägna uppe på landborgskrönet i väster. Till detta kommer ett antal lösa fornfynd, förvarade i museernas samlingar.

Källa: Holgersson, L., K. 1987. Ölands järnåldersgravfält, VOL 1.

     
Alböke kyrka   Äleklinta
Alböke kyrka   Äleklinta
     
Bruddesta fiskeläge  
Bruddesta fiskeläge   Klintkust norr om Äleklinta
     

Kyrkan
Den första stenkyrkan i Alböke uppfördes troligen under tidigt 1100-tal. Den kyrka vi ser idag uppfördes 1859-1862. Kyrkan är den enda på Öland med nord-sydlig orientering.

Alvaret
Alböke alvar är ett av de större på norra Öland. De gränsar i väster mot Kalmarsund med en säregen och vacker kuststräcka.

Äleklinta
Vid Albökes västra kust ligger Äleklinta, av många betraktad som Ölands vackraste kuststräcka. Äleklinta bjuder på all tänkbar rekreation från vackra strandpromenader till salta bad i Kalmarsunds blåa vatten. Stugor och lägenheter finns att hyra, många med vacker havsutsikt.

Norr om Äleklinta kastar sig landborgen handlöst ner i Kalmarsund. Nedanför branten finns det endast en smal strandremsa, här ifrån kan man i den höga klinten läsa åtskilliga lager i Ölands berggrund.

Bruddesta
Strax norr om Äleklinta ligger Bruddesta ett litet idylliskt fiskeläge med små sjöbodar uppförda av öländsk kalksten och taken täckta av vass. I dag har det mesta vid Bruddesta spelat ut sin roll, men här står de gamla gångspelen kvar, här ligger den gamla pålpråmen, den gamla båten och vittnar om forna dagars fiske och påminner besökaren om fiskets betydelse för Albökeborna under 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Här tycks tiden stått stilla bara de moderna plastbåtarna påminner om nutid.

Söder om sjöbodarna i Bruddesta finns en kalkugn. Kalkbränning i något större skala skulle ske vid denna kalkugn som byggdes omkring 1910 av Thure Nilsson, kallad Kalk Nisse. Han sägs ha varit en mångkunnig karl, murare, advokat m.m. Hans mångsyssleri sägs också ha varit orsaken till att han misslyckades med kalkbränningen.

Kvarnar
Av de ca. 40 kvarnar som fanns i Alböke under 1800-talet återstår det i dag endast ett tiotal. De flesta i privat ägo, en ägs och vårdas av Alböke hembygdförening. Föreningen äger även en liten hembygdsstuga belägen i Alböke kyrkby.

 

[ STARTSIDAN ] [ ARKIV MÅNADENS SOCKEN ]

 

 

Länkar med anknytning till
Alböke socken
 
Norrgården stugor & lägenheter
Äleklinta Gård
 

 

© olanningen.com 2005-20010